لطفا جنسیت خود را انتخاب کنید.

دوست من سلام! این بازدید ویژه دانشجویان در حال تحصیل مهندسی صنایع د. یزد است. بازگشت هزینه ثبت نام سایر دانشجویان پس از کسر خسارت امکان پذیر خواهد بود. شما که باسوادید لطفا رعایت کنید 🙂