رویداد بزرگ روز مهندس 1402

لطفا جنسیت خود را انتخاب کنید.

دوست من سلام! این بازدید ویژه دانشجویان در حال تحصیل مهندسی صنایع د. یزد است. بازگشت هزینه ثبت نام سایر دانشجویان پس از کسر خسارت امکان پذیر خواهد بود. شما که باسوادید لطفا رعایت کنید 🙂