دوره آموزشی علم داده و بیگ دیتا با رویکرد آمار و ریاضیات

پرداخت آنلاین به انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه یزد

تومان