جدول برنامه‌ها

وضعیت برنامه نام برنامه مهمان برنامه تاریخ اجرا

برگزار شد
آینده تحلیل داده های کسب و کار دکتر محمدی 18:30 99/10/16

برگزار شد
نتایج جلسات هم‌اندیشی بحران کرونا از نگاه مهندسان صنایع‌ ‌ مهندس سلطانی ‌ ‌ 12:15 99/11/19

برگزار شد
نقش رویکرد سیستمی در مفهوم تشخیص و حل مساله‌ ‌ دکتر عزیزی‌ ‌ 21:00 99/12/14