رویداد بزرگ روز مهندس 1402

جدول برنامه‌ها

وضعیت برنامهنام برنامهمهمان برنامهتاریخ اجرا

برگزار شد
آینده تحلیل داده های کسب و کاردکتر محمدی18:30 99/10/16

برگزار شد
نتایج جلسات هم‌اندیشی بحران کرونا از نگاه مهندسان صنایع‌ ‌مهندس سلطانی ‌ ‌12:15 99/11/19

برگزار شد
نقش رویکرد سیستمی در مفهوم تشخیص و حل مساله‌ ‌دکتر عزیزی‌ ‌21:00 99/12/14