جدول برنامه‌ها

وضعیت برنامهنام برنامهمهمان برنامهتاریخ اجرا

برگزار شد.
آینده تحلیل داده های کسب و کاردکتر محمدی 18:30 99/10/16

به‌زودی
نتایج جلسات هم‌اندیشی بحران کرونا از نگاه مهندسان صنایع‌ ‌مهندس سلطانی ‌ ‌12:15 99/11/19

به‌زودی
نقش رویکرد سیستمی در مفهوم تشخیص و حل مساله‌ ‌دکتر عزیزی‌ ‌21:00 99/12/14