جدول برنامه‌ها

وضعیت برنامهنام برنامهمهمان برنامهتاریخ اجرا

برگزار شد.
آینده تحلیل داده های کسب و کاردکتر محمدی 18:30 99/10/16

به‌زودی
نتایج جلسات هم‌اندیشی بحران کرونا از نگاه مهندسان صنایعمهندس سلطانی12:15 99/11/19

به‌زودی
نقش رویکرد سیستمی در مفهوم تشخیص و حل مسالهدکتر عزیزی21:00 99/12/14