دورۀ آموزشی علم داده با پایتون و R

دورۀ کارگاهی EFQM

150 تومان

غیرقابل نام‌نویسی