رویداد بزرگ روز مهندس 1402
تکمیل شده

دورۀ کارگاهی EFQM

حضوری

150,000 تومان

پایان مهلت ثبت نام