مسابقۀ طوفان فکر

انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد

با عرض پوزش مهلت شرکت در این مسابقه به پایان رسیده است.