رویداد بزرگ روز مهندس 1402
تکمیل شده

بازدید پالایشگاه ستاره خلیج فارس (خانم‌ها)

پسرها: 12 تا 14 اسفندماه

دخترها: 13 تا 15 اسفندماه

بازدید

150,000 تومان

پایان مهلت ثبت نام