رویداد بزرگ روز مهندس 1402
تکمیل شده

مراسم معارفه ورودی 1400

معرفی مراسم

انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه یزد در نظر دارد مراسم معارفه دانشجویان نوورود را در تاریخ 15 آبان 1400 به صورت مجازی برگزار کند.

محوریت این مراسم معارفه، آشنایی بیشتر با رشته، دانشکده و انجمن علمی مهندسی صنایع است.

با حضور

جناب آقای دکتر داوود شیشه‌بری
رییس دانشکده

جناب آقای دکتر مجید شخصی‌نیائی
استاد مشاور انجمن

سرکار خانم مهندس طاهره میروکیلی
دانش آموخته رشته مهندسی صنایع دانشگاه یزد

سرکار خانم پرنیان رفیعیان
دبیر انجمن

سرکار خانم دلارام شریفی فرد
سردبیر نشریه راهبرد

مجازی

  • 📅 تاریخ برگزاری مراسم: 15 آبان ماه 1400

  • ساعت برگزاری: 19:30 الی 21:30

  • 💻 بستر برگزاری: نرم افزار Adobe Connct

رایگان