رویداد بزرگ روز مهندس 1402
تکمیل شده

رویکرد مقابله با انقلاب صنعتی چهارم(جلسه دوم از سلسله وبینارهای IEX)

زمان برگزاری دوره:

يکشنبه 16 آذرماه ساعت 17

مجازی

  • حتما پس از قطعی شدن ثبت نام خود در گروه مربوطه عضو شوید.

  • نحوه دسترسی به دوره: برگزاری زنده در نرم افزار Adboe Connect

تومانرایگان