فرآیندهای تولید صنعتی

هنگامی که توانمندی ها و زیرساخت های تولید خود را به عنوان مزیت رقابتی به مشتریان نشان می دهید، خوب است به یاد داشته باشید که یک فرد عامی پنج نوع اصلی فرایندهای تولید را درک نکرده و تمام آنچه را که می بیند کیفیت کالایی است که می تواند با کمترین هزینه انتظار داشته باشد.

27,500 تومان

پایان مهلت ثبت نام