دورۀ آموزشی علم داده با پایتون و R

دورۀ جامع علم داده

600 تومان

غیرقابل نام‌نویسی