رویداد بزرگ روز مهندس 1402

تحلیل سیستم‌ها

در محیط اجتماعی و اقتصادی می توان به صورت دستی تحلیل سیستم را انجام داد اما در سیستم های پیچیده و در دنیای واقعی این کار با وقفه هایی همراه خواهد شد. بنابراین آموزش و توانایی پیدا کردن در تحلیل سیستم ها به صورت نرم افزاری یک ضرورت به حساب می آید. با توجه به اینکه در محیط غیر آکادمیک و صنعتی، یکی از مهم ترین ملاک ها برای جذب افراد، توانایی آنها در حوزه مدنظرشان است، لذا یادگیری دروس تئوری به صورت عملی و نرم افزاری مهم و ضروری می باشد.

رایگان

پاک کردن