دورۀ آموزشی علم داده با پایتون و R

[بازدید] پالایشگاه ستاره خلیج فارس (آقایان)

پسرها: 12 تا 14 اسفندماه

دخترها: 13 تا 15 اسفندماه

410 تومان 150 تومان

غیرقابل نام‌نویسی