رویداد بزرگ روز مهندس 1402

ارزیابی کار و زمان و بهبود روش‌ها

مطالعه کار (ارزیابی کار و زمان) ؛ به عبارتی کلی برای تمامی تکنیک هایی است که به منظور بررسی کار بشری و در تمای زمینه ها مورد استفاده قرار می گیرد و به طور نظام یافته باعث میشود که تمامی عوامل موثر در کارایی و اقتصادی بودن وضعیت مورد نظر بررسی شده و در نتیجه بهبود ایجاد شود. مطالعه روش و اندازه گیری کار در تکنیک مطالعه کار می باشد.

25,000 تومان

پایان مهلت ثبت نام