معرفی رشتۀ مهندسی صنایع

View this post on Instagram

A post shared by انجمن مهندسی صنایع ایران (@iiie_ir)