برنامه‌ریزی احتمالی

0
0 دیدگاه کاربران

 هر گاه در یک مسئله برنامه ریزی، عدم اطمینان به شکل توزیع های پیوسته یا گسسته احتمالی در پارامترهای مدل وجود داشته باشد، آن را یک مسئله برنامه ریزی احتمالی می نامیم. معمولا در نظر گرفتن پارامترهای عدم اطمینان باعث بزرگی و پیچیدگی بهینه سازی آن می شود. برخی مواقع برای ساده سازی مسئله، پارامترهای عدم اطمینان را با مقدار متوسط آن و یا برآوردی از آن جایگزین می کنند که می تواند به خطای فاحش در نتایج منجر شود، چون این جواب اند برای همین مقادیر معتبر است و ممکن است برای مقادیر دیگر غیر موجه یا غیر بهینه باشد.

120,000 تومان

اطلاعات بیشتر

نویسندگان

یحیی زارع مهرجردی

نوبت چاپ

اول

تعداد صفحات

160