آشنایی با سیستم‌های ارزیابی عملکرد

0
0 دیدگاه کاربران
موفقیت و بقای سازمان به عملکرد آن وابسته است. اندازه گیری عملکرد از این جهت که عملکرد سیستم را پایش مینماید و چگونگی پیاده سازی استراتژیهای سازمان را نشان میدهد، بسیار بااهمیت است. ارزیابی عملکرد، نقش بااهمیتی را در برنامه ریزی و کنترل سازمان ایفا میکند. در این کتاب تلاش شده است تا با ارائة مدلها و روشهای ارزیابی عملکرد، استفاده از منابع دست اول بر اساس یافته های پژوهشی، و ارائة آخرین دستاوردهای علمی در این زمینه، نیاز مخاطبان اجرایی به موضوعات مختلف مرتبط با ارزیابی عملکرد پاسخ داده شود. برخی از عنوانهای مباحث کتاب عبارت اند از: موانع پیاده سازی سیستمهای اندازه گیری عملکرد و دسته بندی مدلهای آن، فرایند توسعة معیارهای عملکرد، مدلهای طراحی سیستم، مناظر کارت امتیازی متوازن، الزامات شاخصهای اندازه گیری عملکرد، متدلوژی توسعة کارت امتیازی متوازن، مدلهای تعالیسازمانی، و ارزیابی عملکرد در سازمان دولتی.

35,000 تومان

اطلاعات بیشتر

نویسندگان

اولیاء، محمد صالح، مدرسی، سید ناصر، بهجت، محسن، و شهوازیان، سلاله،

نوبت چاپ

اول

تعداد صفحات

168