بدین وسیله تایید می‌شود که اسامی افراد زیر در دوره بلند مدت علم داده که توسط انجمن‌های علمی مهندسی صنایع دانشگاه‌های یزد، ارومیه، خواجه‌نصیر، خوارزمی، علم و صنعت، الزهرا و تهران فومن برگزار گردید، در بازه زمانی 1399/7/3 الی 1399/9/3 به صورت مجازی و به مدت 80 ساعت حضور داشته‌اند و در آزمون پایانی دوره نمره کافی را کسب کرده‌اند.

 

This confirms that the following people have virtually been present in the long-term course of data science, which was held by the Scientific Associations of Industrial Engineering of Yazd, Urmia, Khajeh Nasir, Kharazmi, Science and Technology, Al-Zahra and Tehran Fooman Universities, in the period of 1399/7/3 to 1399 / 9/3 for 80 hours and have obtained a sufficient score in the final exam of the course.