رویداد بزرگ روز مهندس 1402

بدین وسیله تایید می‌شود که اسامی افراد زیر در دوره بلند مدت علم داده که توسط انجمن‌های علمی مهندسی صنایع دانشگاه‌های یزد، ارومیه، خواجه‌نصیر، خوارزمی، علم و صنعت، الزهرا و تهران فومن برگزار گردید، در بازه زمانی 1399/7/3 الی 1399/9/3 به صورت مجازی و به مدت 80 ساعت حضور داشته‌اند و در آزمون پایانی دوره نمره کافی را کسب کرده‌اند.

 

This confirms that the following people have virtually been present in the long-term course of data science, which was held by the Scientific Associations of Industrial Engineering of Yazd, Urmia, Khajeh Nasir, Kharazmi, Science and Technology, Al-Zahra and Tehran Fooman Universities, in the period of 1399/7/3 to 1399 / 9/3 for 80 hours and have obtained a sufficient score in the final exam of the course.