رویداد بزرگ روز مهندس 1402

This confirms that the following people have virtually been present in the long-term course of data science, which was held by the Scientific Associations of Industrial Engineering of Yazd, Urmia, Khajeh Nasir, Kharazmi, Science and Technology, Al-Zahra Universities, in the period of 2020/10/15 to 2020/12/14 for 80 hours and have obtained a sufficient score in the final exam of the course.

 

بدین وسیله تایید می‌شود که اسامی افراد زیر در دوره بلند مدت علم داده که توسط انجمن‌های علمی مهندسی صنایع دانشگاه‌های یزد، ارومیه، خواجه‌نصیر، خوارزمی، علم و صنعت، الزهرا و تهران فومن برگزار گردید، در بازه زمانی 1399/7/24 الی 1399/9/24 به صورت مجازی و به مدت 80 ساعت حضور داشته‌اند و در آزمون پایانی دوره نمره کافی را کسب کرده‌اند.