رویداد بزرگ روز مهندس 1402

گزارش سالانۀ انجمن بیست و یکم