دورۀ آموزشی علم داده با پایتون و R

انجمن اسلامی دانشجویان

50%
تخفیف